Tránh trùng lặp thủ tục hành chính

10/03/2023 09:38

Quy định tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cho thấy vẫn còn sự trùng lặp về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.


Dự án đường trục Đông - Tây tỉnh Hải Dương phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi đất trồng lúa để thực hiện dù dự án này đã nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân tôi thấy còn có sự trùng lặp về thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai. Cụ thể, điều 45 của dự thảo luật quy định thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, trong đó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được phê duyệt có chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục các dự án, công trình sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 ha trở lên (chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp huyện). Tại điều 58 quy định thẩm quyền chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa, trong đó Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa từ 10 ha, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 ha trở lên. Như vậy, đối với các dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa (từ 10 ha), đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (từ 20 ha) phải thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 lần. Trên thực tế, quá trình thực hiện thủ tục này thường kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh lược bớt điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với các dự án, công trình đã nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

Để phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm giảm áp lực cho cơ quan thuộc Chính phủ, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh khoản 2, điều 45 Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh. Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đất quốc phòng và đất an ninh.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã quy định, quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Thực chất quy hoạch tỉnh được tích hợp từ các quy hoạch chuyên ngành, trong đó có lĩnh vực đất đai. Qua nghiên cứu và thực tế phối hợp triển khai thực hiện các quy định này cho thấy, khối lượng quy hoạch phải đảm nhận quá lớn, không đáp ứng được các yêu cầu riêng của các chuyên ngành cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, sửa đổi quy định để giữ nguyên quy định của khoản 2, điều 36, Luật Đất đai năm 2013 về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, trong đó có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

NGUYỄN VĂN TƯƠI

Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính
(Sở Tài nguyên và Môi trường)

(0) Bình luận
Tránh trùng lặp thủ tục hành chính