Chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phòng chống tiêu cực

THÀNH ĐẠT 04/01/2024 19:51

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

img_1014(1).jpeg
Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập (ảnh minh họa)

Kế hoạch yêu cầu triển khai đầy đủ, cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các nghị định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp như tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phòng chống tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Xem chi tiết kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 tại đây.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phòng chống tiêu cực