Thực hiện 21 đề tài, nhiệm vụ khoa học mới

03/03/2022 13:15

Sáng 3.3, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ công bố quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022

Theo kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022 của UBND tỉnh đã phê duyệt, năm nay tỉnh thực hiện 20 đề tài, 1 dự án mới; 10 đề tài, 2 dự án chuyển tiếp từ năm 2021. Có 16 đề tài và 3 dự án đã kết thúc năm 2021 nhưng sang năm 2022 mới được cấp kinh phí.

Trong số các đề tài, dự án thực hiện mới có 13 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp; 5 đề tài thuộc lĩnh vực y, dược và 3 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.

Tổng kinh phí được cấp để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gần 27,6 tỷ đồng, trong đó trên 18 tỷ đồng sẽ cấp trong năm 2022; gần 8,4 tỷ đồng cấp năm 2023, trên 1,1 tỷ đồng cấp năm 2024... Ngoài ra, còn được cấp trên 1 tỷ đồng kinh phí hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Sở có trách nhiệm tổng kết, đánh giá nghiệm thu, đăng ký lưu giữ và công bố kết quả thực hiện. Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan tổ chức nhân rộng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện 21 đề tài, nhiệm vụ khoa học mới