Chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương giải quyết 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình

VN 02/11/2023 13:30

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã số hóa 100% thành phần hồ sơ và số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

so-thong-tin-va-truyen-thong-22.jpg
Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra hồ sơ trực tuyến

Từ đầu năm 2023 đến ngày 31/10, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 59 hồ sơ trực tuyến, xử lý 58 hồ sơ (55 hồ sơ xử lý trước hạn, 3 hồ sơ xử lý đúng hạn), 1 hồ sơ mới tiếp nhận đang xử lý. Toàn bộ số hồ sơ này đã được số hóa thành phần hồ sơ và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng 0,9% so với cuối năm ngoái. Trong số hồ sơ đã tiếp nhận năm 2023 có 45 hồ sơ thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, 12 hồ sơ thuộc lĩnh vực báo chí và 2 hồ sơ thuộc lĩnh vực bưu chính.

Toàn bộ số hồ sơ đã được giải quyết nêu trên bằng hình thức trực tuyến toàn trình. Người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả, thanh toán phí, lệ phí và nhận biên lai điện tử trực tuyến.

1bien-lai-mttq.jpg
Biên lai thu phí, lệ phí điện tử

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông cho biết từ tháng 7/2023, do dữ liệu đã liên thông, nên người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương và Cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử VNeID nên thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

VN
(0) Bình luận
Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương giải quyết 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình