Giáo dục

Niêm yết công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục

THẾ ANH 08/10/2023 6:45

UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các cấp, ngành liên quan thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đúng quy định.

z4761099746440_a08002fec74846869359c255f27a83fa(2).jpg
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024

UBND tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024 theo công văn số 5459/BGDĐT-KHTC ngày 2/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định có liên quan.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội; Thanh tra tỉnh, Cục Quản lý thị trường và UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bản tỉnh. Trong đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Công văn số 5459/BGDĐT-KHTC nêu rõ cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học; chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng quy định tại thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng và thu chi tài chính theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu...

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niêm yết công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục