Nhiều điểm mới trong khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

09/06/2023 07:30

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; việc kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương.

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 - Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người có nhu cầu kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều 5 - Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương theo quy trình.

Qua đó, kiểm tra tính đầy hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 18/2023/NĐ-CP.

Ngoài ra, lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra; thông báo kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra; đánh giá kết quả kiểm tra; thông báo kết quả kiểm tra. 

Việc kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và kiểm tra kiến thức cho đầu mối tại địa phương có thể được tổ chức tại cùng một đợt hoặc tại các đợt khác nhau.

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 - Hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra: Bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút. 

Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, yêu cầu đối với bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, bài kiểm tra dưới 80 điểm đối với hình thức trắc nghiệm hoặc dưới 65 điểm đối với hình thức tự luận là không đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, bài kiểm tra kiến thức cho đầu mối tại địa phương, bài kiểm tra dưới 70 điểm đối với hình thức trắc nghiệm hoặc dưới 50 điểm đối với hình thức tự luận là không đạt yêu cầu.

Ngoài ra Thông tư 12 còn sửa đổi, bổ sung Điều 7 - Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương: Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương được thực hiện lần lượt theo mẫu sổ 21a và mẫu số 21b ban hành kèm theo Nghị định số 18/2023/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung Điều 8 - Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương trong trường hợp: Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông tin gian dối; doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Mặt khác, người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, người được cấp xác nhận kiển thức cho đầu mối tại địa phương chấm dứt vai trò đầu mối tại địa phương với doanh nghiệp bản hàng đa cấp.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra trong 2 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt quan hệ đầu mối tại địa phương hoặc hợp đồng đào tạo với người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương.

Trình tự, thủ tục thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi xảy ra các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành và gửi quyết định thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương tới doanh nghiệp.

Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương chấm dứt hiệu lực kế từ ngày Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành quyết định thu hồi.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đã tổ chức kỳ kiểm tra việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc xác nhận kiến thức cho đầu mối tại địa phương của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Thông tư 12/2023/TT-BCT sửa đổi cụm từ "Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng" tại khoản 1 Điều 10 thành "Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia". Đồng thời, bãi bỏ Điều 4 và Phụ lục 2, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 10.

Thông tư 12/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 21.7.2023.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều điểm mới trong khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp