Nam Sách triển khai hệ thống họp trực tuyến giữa huyện và cơ sở

02/08/2021 11:37

Huyện Nam Sách vừa hoàn thành đầu tư hệ thống và triển khai thực hiện giao ban trực tuyến giữa huyện và các xã, thị trấn.

Đây là một trong những nội dung thực hiện Đề án Xây dựng chính quyền điện tử huyện Nam Sách giai đoạn 2020-2025.

Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã được triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin, sử dụng phần mềm chung của tỉnh. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 80% số công việc cấp huyện và 60% số công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng...


PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Sách triển khai hệ thống họp trực tuyến giữa huyện và cơ sở