Mức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 1-3%

01/12/2015 09:22

Theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ trường hợp trúng đấu thầu thực hiện dự án; được giao đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…


Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án, bằng 3% đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng; 2% với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng và 1% đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng. Riêng đối với những dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất và dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, tại địa bàn đặc biệt khó khăn... sẽ được giảm lần lượt 25% và 50% tiền ký quỹ. Số tiền ký quỹ này được hoàn trả 50% tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định; số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh sẽ được hoàn tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định.

Cũng theo nghị định, mỗi dự án đầu tư sẽ được cấp 1 mã số duy nhất; mã số này bao gồm 10 chữ số, không thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án, không được cấp cho dự án khác, được tạo tự động bởi hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 27-12-2015, thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 1-3%
    ss