Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

26/12/2018 09:29

Mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với hệ số lương là 2,65. Nay tôi muốn chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Vậy cho tôi hỏi mức đóng như thế nào?

NGUYỄN HOÀNG NGHĨA (Cẩm Giàng)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 2 Luật BHXH 2014 thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nếu bạn muốn đóng BHXH tự nguyện thì bạn phải không còn thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Về mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ quy định tại điều 9, điều 10 Nghị định số 134/2015; điều 8, điều 9 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn được tính bằng công thức sau:

Mtnt = CN + m * 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó, Mtnt là mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn; CN là mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng), m là tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20lần mức lương cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện