Kiểm tra, giám sát để khắc phục ngay các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội

22/01/2021 08:46

Tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có tờ trình về kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII


Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc các dự thảo tờ trình

Theo tờ trình, năm 2020, cấp ủy các cấp kiểm tra 1.325 đảng viên và 1.130 tổ chức đảng, giảm 565 đảng viên, 295 tổ chức đảng so với năm 2019.

Cấp ủy các cấp giám sát đối với 1.206 đảng viên, 763 tổ chức đảng, giảm 600 đảng viên, tăng 79 tổ chức đảng so với năm 2019.

Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05; việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, khắc phục tình hình nợ đọng về xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã quyết định thi hành kỷ luật 521 đảng viên (tăng 115 đảng viên so với năm 2019) bằng các hình thức: Khiển trách 451 đảng viên, cảnh cáo 54 đảng viên, cách chức 11 đảng viên và khai trừ 5 đảng viên. Cấp ủy cấp huyện và cơ sở thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng, giảm 9 tổ chức đảng so với năm 2019.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra 94 đảng viên, 19 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm (giảm 12 đảng viên và 8 tổ chức đảng so với năm 2019), tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, quản lý đất đai, tài chính... Qua kiểm tra kết luận có 83 đảng viên có vi phạm, 25 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 25 đảng viên; 18 tổ chức đảng có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng.

UBKT các cấp giám sát chuyên đề đối với 625 đảng viên, 642 tổ chức, giảm 102 đảng viên và 156 tổ chức đảng so với năm 2019.

Qua KTGS, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 46 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 12 đảng viên, cảnh cáo 17 đảng viên, khai trừ 17 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên bị phạt tù. Nội dung vi phạm do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, lãnh đạo nhà nước về đất đai tại địa phương, vi phạm trình tự và nguyên tắc dồn điền đổi thửa; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; tham nhũng, cố ý làm trái; vi phạm pháp luật, những điều đảng viên không được làm, đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự người khác...

Tuy nhiên, công tác KTGS cũng còn một số hạn chế, thiếu sót như một số cấp ủy cấp huyện và cơ sở còn chưa thực hiện nghiêm chương trình KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc theo dõi, giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau KTGS còn chưa chặt chẽ, giải quyết còn kéo dài. Việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại kéo dài gây bức xúc cho người khiếu nại. Còn có cấp ủy cơ sở chưa thật sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, UBKT và cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy về thực hiện công tác KTGS; chất lượng, hiệu quả một số cuộc KTGS của cấp ủy còn hạn chế...

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng trong tình hình hiện nay. Chú trọng các quy định, hướng dẫn thực hiện công tác KTGS phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả chương trình KTGS năm 2021 của cấp ủy và UBKT các cấp theo Điều lệ Đảng. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là KTGS để khắc phục ngay các điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội như: công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, kinh doanh; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường chỉ đạo hoạt động KTGS đối với cấp ủy trong việc tổ chức triển khai và cụ thể hóa thực hiện các chương trình, đề án, công trình được xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác KTGS và kỷ luật của Đảng theo Quy định  số 195-QĐ/TW, ngày 18.6.2019 của Ban Bí thư Trung ương.

PV

(0) Bình luận
Kiểm tra, giám sát để khắc phục ngay các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội