Góc nhìn

Học sinh, sinh viên - nguồn lực dồi dào cho Đảng

LÊ VĂN NGUYÊN 27/09/2023 04:00

Hiện nay, một số nơi gặp khó khăn về nguồn kết nạp Đảng thì lực lượng học sinh, sinh viên là nguồn lực dồi dào.

files-library-images-site-1-20230822-web-so-dang-vien-moi-ket-nap-la-hoc-sinh-o-nam-sach-tang-manh-1-094803.jpg
Một số học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi mới được kết nạp vào Đảng (ảnh do Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Sách cung cấp)

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước nói chung, Hải Dương nói riêng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản về công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Số lượng và chất lượng đảng viên mới tăng dần từng năm. Tổ chức đảng, Đoàn Thanh niên trong trường học quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng chính trị cho đoàn viên ưu tú có động cơ đúng đắn, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, có thành tích học tập xuất sắc để giới thiệu cho Đảng.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã kết nạp hàng trăm học sinh, sinh viên vào Đảng, điển hình như Đảng bộ các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Cẩm Giàng; Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương… Hầu hết đảng viên là học sinh, sinh viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và tổ chức Đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và dành sự quan tâm đúng mức đến công tác này. Số lượng đảng viên được kết nạp là học sinh, sinh viên còn ít, chưa tương xứng với nguồn hiện có. Hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên có mặt còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng, tổ chức Đoàn nhà trường với cấp ủy địa phương chưa thật sự chặt chẽ, thường xuyên. Nhận thức chính trị của một bộ phận học sinh, sinh viên chưa sâu sắc, chưa quyết tâm phấn đấu vào Đảng; vẫn còn có tình trạng "nhạt Đảng, khô Đoàn".

Hiện nay, một số nơi gặp khó khăn về nguồn kết nạp Đảng thì lực lượng học sinh, sinh viên là nguồn lực dồi dào. Thời gian tới, để tăng cường công tác kết nạp Đảng là học sinh, sinh viên, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cần bám sát chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển đảng viên. Đổi mới công tác tuyên truyền, động viên, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ trong sáng phấn đấu vào Đảng cho học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, quan tâm nhóm đối tượng học sinh lớp 12 và sinh viên năm thứ nhất của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, tạo sự xuyên suốt, liên tục trong quá trình động viên, theo dõi sự phấn đấu, trưởng thành của lớp trẻ. Từ đó kịp thời kết nạp học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc vào Đảng.

Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học; tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn. Qua đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu giới thiệu, kết nạp đảng viên từng năm và cả nhiệm kỳ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đảng viên với quản lý đảng viên.

Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phát triển đảng viên ở trường học, nhất là việc thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng kết nạp đảng viên chỉ chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng.

LÊ VĂN NGUYÊN
(0) Bình luận
Học sinh, sinh viên - nguồn lực dồi dào cho Đảng