Nhà đất

Hải Dương xem xét điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai

HOÀNG LINH 05/06/2024 05:24

Điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai là nội dung quan trọng được xem xét tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 6 (lần 1) chiều 4/6.

z5506525321930_9ecfd2726bd71500fcd16ba19884d97c.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai phải phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng ghi nhận nỗ lực của các huyện, thành phố, thị xã trong việc phối hợp với cơ quan tham mưu của tỉnh để thống nhất phương án điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan chuyên môn phải xác định đất đai là nguồn lực phát triển để điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ phù hợp. Chỉ tiêu phân bổ đất đai phải đồng bộ với các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của cấp huyện và của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng giao các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành hồ sơ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trước ngày 20/6. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/7. Tại phiên họp này, UBND tỉnh không xem xét danh mục dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đất cụ thể mà sẽ cân nhắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

z5506521011306_7f2663a967caff75980a95d2595888c8.jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp ý kiến về điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất

Để bảo đảm phân bổ chỉ tiêu đất đai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, cân đối, điều chỉnh các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, tổng chỉ tiêu đất khu công nghiệp đến năm 2025 là 3.385 ha, đến năm 2030 là 5.661 ha; đất cụm công nghiệp đến năm 2025 là 1.459 ha, đến năm 2030 là 2.941 ha; đất ở theo chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 là 1.977 ha; đất phát triển hạ tầng đến năm 2030 là 32.054 ha…

Tuy nhiên, khi phân bổ chỉ tiêu đất còn một số bất cập. Đó là việc khai thác đưa vào sử dụng đối với diện tích đất trồng lúa ở TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Nam Sách, Ninh Giang, Nam Sách, Tứ Kỳ để bảo đảm chỉ tiêu đất trồng lúa toàn tỉnh. Chỉ tiêu đất an ninh đến năm 2025 tăng thêm 135 ha và đến năm 2030 tăng 144 ha song phân bổ quốc gia không điều chỉnh giảm các loại đất nông nghiệp và tăng chỉ tiêu đất phi nông nghiệp. Chỉ tiêu đất đô thị theo sắp xếp đơn vị hành chính không thống nhất với danh mục, quy hoạch chung...

HOÀNG LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương xem xét điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai
    ss