Pháp luật

Hải Dương sửa đổi một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các khu công nghiệp

THÀNH ĐẠT 16/02/2024 17:40

Sở Tư pháp Hải Dương vừa có thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành trong tháng 1/2024.

Trong tháng 1/2024, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 2/1/2024 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Phạm vi điều chỉnh: Quyết định bãi bỏ nội dung như “Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp” và nội dung “tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài” tại điểm đ khoản 2 điều 2. Bỏ nội dung: “tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được” tại điểm c khoản 3 điều 2 và sửa đổi khoản 2 điều 3 (đổi tên Phòng Quản lý lao động thành Phòng Quản lý doanh nghiệp) của Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh.

Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 5/1/2024 của UBND tỉnh bãi bỏ một phần Quy định quản lý và định mức xây dựng tự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐUBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh.

Xem nội dung cụ thể thông cáo báo chí tại đây.

THÀNH ĐẠT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương sửa đổi một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các khu công nghiệp