Nhà đất

Hải Dương dự kiến sửa đổi, bổ sung một số loại phí lĩnh vực đất đai

HK 09/07/2024 19:20

UBND tỉnh Hải Dương vừa có tờ trình trình tại HĐND tỉnh sắp tới về việc ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về danh mục thu, mức thu một số loại phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

dji_0003.jpg
UBND tỉnh Hải Dương vừa có tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số loại phí lĩnh vực đất đai (ảnh minh họa)

Hiện tại mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 và Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023) của HĐND tỉnh. Mức phí này không thay đổi từ năm 2018 đến nay, trong khi Nhà nước đã có 3 lần thay đổi mức lương cơ sở, chi phí vật tư, văn phòng phẩm, khấu hao máy móc thiết bị vì thế tăng theo.

Ngoài ra, ngày 20/7/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2017/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hiệu lực thi hành từ ngày 6/9/2017; trong đó có sự thay đổi định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nội dung trích lục thửa đất trong phần phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

Do vậy việc sửa đổi mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu đất đai (tại khoản d mục 5 phần I phụ lục kèm theo của Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung nói trên) là cần thiết.

Về phí thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện đang thực hiện theo Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023) của HĐND tỉnh. Tuy nhiên một số nội dung chưa phù hợp quy định mới (mức thu phí này không thay đổi từ năm 2020 đến nay). Ngoài ra, danh mục thu phí quy định trong nghị quyết này xây dựng trên cơ sở Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, thông tư này đã được thay thế bằng Thông tư 14/2017/TT-BTNMT nêu ở trên. Do vậy một số nội dung có sự thay đổi cần sửa đổi, chuẩn hóa tên danh mục và mức thu cho phù hợp với thông tư mới ban hành.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 điều 98 Luật Đất đai năm 2013, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai phải tiến hành thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận cho từng thửa đất, mỗi thửa đất có các yếu tố về vị trí hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, mục đích sử dụng, nghĩa vụ tài chính, hành lang an toàn công trình khác nhau, trong khi một hồ sơ có thể có một hoặc nhiều thửa đất. Do vậy, đề nghị điều chỉnh đơn vị tính từ “1 hồ sơ” thành “1 hồ sơ/thửa đất” đối với các dự án phát triển nhà ở cấp nhiều giấy chứng nhận trong 1 hồ sơ...

Tờ trình cũng nêu một số nội dung khác làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về danh mục thu, mức thu một số loại phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 2 ngày 11-12/7.

HK
(0) Bình luận
Hải Dương dự kiến sửa đổi, bổ sung một số loại phí lĩnh vực đất đai
ss