Tư vấn

Đang đi làm thì bị gọi tham gia nghĩa vụ quân sự, khi về có bị mất việc không?

CTV 07/09/2023 10:15

Hỏi: Tôi đang đi làm có hợp đồng lao động dài hạn tại công ty thì bị gọi tham gia nghĩa vụ quân sự. Vậy cho hỏi, thực hiện xong nghĩa vụ quân sư, khi về tôi có bị mất việc không?

Thanh Quang (Gia Lộc)
Trả Lời:

Điểm a khoản 1 điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:
1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:
a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ;
b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;
2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
Ngoài ra, điều 31 Bộ luật Lao động 2019 cũng có quy định về việc nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động cụ thể như sau:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
Từ những quy định trên có thể thấy, việc đang đi làm và đã ký kết hợp đồng lao động thì bị gọi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ được tạm hoãn thực hiệp hợp đồng lao động chứ không được chấm dứt hợp đồng lao động. Hay chính xác hơn là trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự cũng sẽ không bị mất việc làm (không bị chấm dứt hợp đồng lao động).
Khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm nhận lại người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

CTV
(0) Bình luận
Đang đi làm thì bị gọi tham gia nghĩa vụ quân sự, khi về có bị mất việc không?