Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng CNXH trên cả nước

13/01/2021 14:51

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng, Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng diễn ra từ ngày 14 đến 20.12.1976, tại Hà Nội.


Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng diễn ra từ ngày 14 đến 20.12.1976

Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. Lần đầu tiên trên đất nước hòa bình, độc lập và thống nhất, nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội chung của cả nước.

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng, Đại hội đại biểu lần thứ IV của Đảng diễn ra từ ngày 14 đến 20.12.1976, tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.008 đại biểu thay mặt cho hơn 1,55 triệu đảng viên cả nước và 29 đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, nêu những bài học kinh nghiệm lớn với nhiều nội dung phong phú, sâu sắc, đồng thời khẳng định con đường cách mạng của cả nước đi lên CNXH. Đường lối, chủ trương xuyên suốt giai đoạn này là thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc, cải tạo XHCN, hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục; xây dựng cơ sở vật chất của CNXH; củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới. Đại hội xác định đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ lên CNXH.

Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới của Đảng. Đại hội đặt lại chức Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất; bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội lần thứ IV của Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng: Là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước đi lên xây dựng CNXH.

TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng CNXH trên cả nước