Chuyển biến tích cực từ học và làm theo Bác

19/05/2018 06:00

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến


Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ, đảng viên đã tự giác nêu gương, góp phần đổi mới nền nếp, tác phong làm việc. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận "một cửa" thị xã Chí Linh giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Ảnh: Ngọc Hùng

Từ tháng 5.2016 đến nay, đã có gần 7.000 gương người tốt, việc tốt trong toàn tỉnh được bình xét và ghi “Sổ người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cấp ủy các cấp đã tiến hành bổ sung, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, đi sâu giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị như: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu mới...

Kế thừa và phát huy giá trị các chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã xây dựng trong thực hiện Chỉ thị 03 trước đây, các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát và xây dựng, bổ sung chuẩn mực phù hợp hơn. Quy định về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là một trong những căn cứ để xét khen thưởng hoặc xử lý vi phạm đối với tập thể, cá nhân hằng năm.

Công tác thông tin, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng và phát triển văn hóa con người xứ Đông văn hiến được đẩy mạnh qua nhiều hình thức. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Hải Dương tổ chức Cuộc thi viết “Làm theo gương Bác, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp xây dựng chuyên đề về “Làm theo gương Bác”. Hệ thống thông tin các cấp tích cực phát và tiếp âm chuyên mục về thực hiện Chỉ thị 05; đăng tải hàng nghìn tin bài về phong trào làm theo gương Bác, thi đua xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, gương người tốt, việc tốt… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn, in ấn, phát hành 9.000 cuốn tài liệu hỏi - đáp về thực hiện Chỉ thị 05, trang bị tới cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; phát hành 18.000 cuốn tài liệu học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các chi bộ và khu dân cư, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; phát hành 8.000 đĩa DVD bài nói chuyện của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác...

95 công việc đột phá


Cuộc thi viết "Làm theo gương Bác, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" năm 2017-2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hải Dương phát động đã thu hút 74 bài đăng trên báo Hải Dương

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã chọn 95 công việc đột phá để thực hiện dứt điểm. Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo trong chọn việc đột phá, tập trung vào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời bổ sung công việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Tiêu biểu như Đảng bộ TP Hải Dương thực hiện 4 nội dung đột phá, gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân tại các phòng, ban của thành phố và UBND các phường, xã. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số01 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020”. Chú trọng thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả và đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loạiI trước năm 2020. Các nội dung đột phá của thành phố được thực hiện đồng bộ, bám sát kế hoạch, bước đầu góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Các cấp ủy, các đơn vị, địa phương đã tiếp tục thực hiện tốt 3 nhóm công việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. Đó là xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân người đứng đầu.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đổi mới việc tổ chức hội nghị theo hướng giảm bớt những cuộc họp không cần thiết, lồng ghép nhiều nội dung trong một hội nghị; ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hội nghị trực tuyến qua internet. Qua 2 năm thực hiện đã tạo ra chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả cuộc họp, góp phần tiết kiệm thời gian và kinh phí.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được sửa đổi, bổ sung. Tỉnh ủy ban hành Quy định số 299 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”; chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tài chính công; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Nhà nước”...

Nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị 05 là phong trào làm theo gương Bác, thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, những cách làm hay. Nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới như: xã An Lạc (Chí Linh); các xã Hiệp Lực, Tân Phong (Ninh Giang); Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng); khu dân cư số 15, phường Phạm Ngũ Lão (TPHải Dương)... Những tấm gương tiêu biểu đã góp phần vào thành công chung của tỉnh với huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Chí Linh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 và 146 xã đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới (đạt 64,3%).

Hơn 2 năm qua, những nội dung cơ bản trong Chỉ thị 05 đã dần đi vào cuộc sống và dần trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.    

LINH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển biến tích cực từ học và làm theo Bác
    ss