​Cấp phát hơn 27.000 cuốn tài liệu về các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

23/03/2022 10:00

Các tài liệu được cấp phát để phục vụ sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và phổ biến trong nhân dân.


Bìa các tài liệu học tập và hỏi - đáp được cấp phát

Ngày 22.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cấp phát 13.518 cuốn tài liệu học tập và 13.518 cuốn tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đơn vị tuyên truyền của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh để phân bổ cho các tổ chức cơ sở đảng. 

Việc phát hành tài liệu nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu sâu hơn những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII xác định; yêu cầu đối với các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể để tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

PV

(0) Bình luận
​Cấp phát hơn 27.000 cuốn tài liệu về các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII