Bổ sung trình tự thu hồi đất khi người sử dụng đất vắng mặt tại địa phương

12/03/2023 20:00

Trong quá trình thu hồi đất phát sinh trường hợp người có đất thu hồi vắng mặt tại địa phương (không thể liên hệ để thông báo được), khiến vướng mắc khi thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng.

Vấn đề thu hồi đất theo quy định hiện hành còn có những bất cập. Tại điểm a, khoản 2, điều 85 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định: “Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi”. Thực tế, trong quá trình thực hiện phát sinh trường hợp người có đất thu hồi vắng mặt tại địa phương (không thể liên hệ để thông báo được), khiến vướng mắc khi thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng. Đề nghị cơ quan soạn thảo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bổ sung quy định về trình tự thủ tục thu hồi trong trường hợp người sử dụng đất vắng mặt tại địa phương. Đề xuất tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phối hợp UBND cấp xã lập biên bản ghi nhận vắng mặt và thực hiện kiểm đếm vắng mặt.

Tại khoản 6, điều 85 dự thảo luật quy định: “Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành bố trí tái định cư, trừ trường hợp tái định cư tại chỗ hoặc người có đất bị thu hồi đồng ý nhận tiền bồi thường để tự lo chỗ ở hoặc người có đất thu hồi đồng ý”. Nội dung quy định này chưa cụ thể việc thu hồi đất chỉ được thực hiện khi có quyết định giao đất tái định cư cho người dân hay khi có phương án bố trí tái định cư được công khai. Ngoài ra, dự thảo luật chưa quy định thời gian phải hoàn thành khu tái định cư bao nhiêu ngày trước khi tiến hành thu hồi đất. Đề nghị cần phải có quy định cụ thể hơn để tránh khiếu kiện.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 điều 89, dự thảo luật quy định: “Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Đề nghị cần thể chế hóa rõ hơn các quy định nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, cụ thể hóa các tiêu chí như thế nào là bảo đảm thu nhập và tốt hơn nơi ở cũ...

TRƯƠNG ĐỨC SAN
Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn

(0) Bình luận
Bổ sung trình tự thu hồi đất khi người sử dụng đất vắng mặt tại địa phương