3 giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII

07/04/2021 12:55

Hỏi: 3 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là gì?


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vào chiều 30.1.2021 

Trả lời: 3 nhiệm vụ trọng tâm là:

+ Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương.

+ Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

+ Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hỏi:3 giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là gì?

Trả lời: 3 giải pháp đột phá là:

+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ.

+ Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

+ Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Theo tài liệu "Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII