Xử lý nghiêm hiệu trưởng để học sinh vi phạm giao thông

26/09/2016 09:46

Ban An toàn giao thông tỉnh đề xuất kiểm điểm, phê bình và xử lý các Hiệu trưởng, Giám đốc nếu để học sinh vi phạm giao thông nhiều lần...


Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) không khen thưởng, trình các cấp khen thưởng đối với các tập thể và Hiệu trưởng các trường học, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề không có kế hoạch và không tổng kết công tác bảo đảm ATGT hằng năm.

Kiểm điểm, phê bình và xử lý các Hiệu trưởng, Giám đốc nếu để học sinh vi phạm giao thông nhiều lần; để ATGT tại cổng trường bị các cơ quan chức năng nhắc nhở bằng văn bản đến lần thứ hai. Đề nghị luân chuyển công tác đối với Hiệu trưởng, Giám đốc các trung tâm hoặc cho giáo viên thôi làm chủ nhiệm lớp nếu không đưa nội dung bảo đảm ATGT vào các cuộc họp phụ huynh học sinh; không thông báo về gia đình học sinh vi phạm bị xử lý hoặc không hạ hạnh kiểm học sinh vi phạm các quy định.

Đối với học sinh, vi phạm lần 1 đề nghị hạ một bậc hạnh kiểm của tháng mắc lỗi; phê bình trước lớp, trước trường, kiểm điểm và mời gia đình đến cam kết. Vi phạm lần 2 sẽ hạ một bậc hạnh kiểm của học kỳ; trả về gia đình giáo dục trong 3 ngày để tự kiểm điểm; thông báo tới địa phương nơi cư trú. Nếu học sinh đã được giáo dục nhưng vẫn tái phạm nhiều lần đề nghị xếp loại hạnh kiểm yếu; cảnh cáo trước toàn trường; ghi học bạ; buộc thôi học 1 tuần để gia đình và địa phương quản lý, giáo dục răn đe.

Ban ATGT tỉnh yêu cầu trước ngày 10-1 hằng năm Hiệu trưởng, Giám đốc phải xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT. Đồng thời, phải có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm các quy định về giao thông, đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm. Trước ngày 10-12 hằng năm, Hiệu trưởng, Giám đốc phải tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong năm. Trong đó, phải nêu rõ số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm giao thông và hình thức xử lý gửi về Sở GDĐT hoặc Phòng GDĐT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Xử lý nghiêm hiệu trưởng để học sinh vi phạm giao thông