Xử lý nhiều đảng viên, tổ chức đảng vi phạm

THỨ NĂM, 02/12/2021 09:22:27

Năm 2021, qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật 468 đảng viên, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 64 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đọc tờ trình về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Cấp ủy cấp huyện kỷ luật 5 tổ chức đảng

Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đọc tờ trình về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Năm 2021, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 987 đảng viên, 1.164 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt, việc chấp hành chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành quy chế làm việc, công tác lãnh đạo xây dựng, triển khai đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Qua kiểm tra, kết luận cơ bản các đảng viên, tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, có 48 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra.

Cấp ủy các cấp đã giám sát đối với 898 đảng viên, 514 tổ chức đảng. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Qua giám sát cho thấy các đảng viên và tổ chức đảng thực hiện cơ bản tốt các nội dung giám sát, có 1 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 468 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 423 đảng viên, cảnh cáo 37 đảng viên, cách chức 5 đảng viên, khai trừ 3 đảng viên. Nội dung vi phạm về pháp luật, phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình...

Cấp ủy cấp huyện thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng đều bằng hình thức khiển trách. Nội dung vi phạm do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ dẫn đến vi phạm quy chế bầu cử; thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với chủ trương phát triển giao thông nông thôn, vi phạm pháp luật về đầu tư...

Trong năm 2021, UBKT các cấp kiểm tra 90 đảng viên, 23 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, vi phạm những điều đảng viên không được làm; quản lý đất đai, tài nguyên; chế độ sinh hoạt đảng; việc chấp hành quy định cách ly về phòng chống dịch Covid-19... UBKT các cấp đã ban hành kết luận đối với 77 đảng viên (67 đảng viên có vi phạm, 34 đảng viên phải thi hành kỷ luật) và 19 tổ chức đảng (17 tổ chức đảng có vi phạm, 2 tổ chức phải thi hành kỷ luật).

UBKT các cấp giám sát đối với 351 đảng viên, 404 tổ chức đảng về việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025, các kế hoạch, chương trình hoặc đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công...

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 64 đảng viên, tăng 18 đảng viên so với năm 2020. Các hình thức kỷ luật là: Khiển trách 21 đảng viên, cảnh cáo 20 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 22 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình...

Kiểm tra có trọng điểm, mở rộng giám sát

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm phù hợp với các quy định của Trung ương.

Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; kiểm tra có trọng điểm, mở rộng giám sát để phòng ngừa vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các chương trình, đề án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; những nơi có điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề; kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

        PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu