Đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

THỨ NĂM, 02/12/2021 09:07:46

Trong năm 2021, công tác xây dựng Đảng đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tờ trình về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Chủ động quán triệt, thực hiện nghị quyết

Đó là đánh giá trong tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các đợt cao điểm tuyên truyền, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn phù hợp với thực tiễn của địa phương. Chủ động quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản về công tác cán bộ như: Quy định tiêu chuẩn chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ; về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử cho phù hợp với thực tiễn. Chỉ đạo ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới; tổ chức thi tuyển công chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện...

Cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện cơ bản tốt chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường phối hợp thẩm định hồ sơ nhân sự thuộc diện cấp ủy quản lý. Giải quyết cơ bản kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đơn thư liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục và xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh được cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm. Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các tổ "Covid cộng đồng", tổ "An toàn Covid". Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; thực hiện nghiêm việc tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành nội chính, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 31.10.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng” giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo các ngành tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại các vụ việc, vụ án diện Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ và nhiệm vụ công tác của từng cơ quan; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương; tuyên truyền hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19... 

6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.  Đó là tiếp tục chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh uỷ. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, thực hiện các chương trình, đề án... thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Chỉ đạo xây dựng hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên. Đẩy mạnh thực hiện việc kết nạp đảng viên mới bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.

Chỉ đạo kịp thời xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy, UBKT các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung đối với những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; kiểm tra có trọng điểm, mở rộng giám sát để phòng ngừa vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; những nơi có điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân. Củng cố, đẩy mạnh hoạt động của các tổ "Covid cộng đồng" và tổ "An toàn Covid". Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các điểm nổi cộm, phức tạp đông người và các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu