Tứ Kỳ mở rộng các vùng sản xuất tập trung

06/03/2018 19:07

Huyện sẽ phát triển thêm 4 cơ sở chăn nuôi gia cầm quy mô từ 500 - 1.000con; mở rộng 10 ha diện tích ao nổi nuôi thủy sản ở các khu vực triều trũng, cấy lúa kém hiệu quả…

Năm nay, huyện Tứ Kỳ sẽ xây dựng khoảng 300 vùng gieo cấy lúa tập trung (mỗi vùng từ 10 ha trở lên), 70 vùng chuyên canh rau màu tập trung (mỗi vùng từ 5 ha trở lên) và 7 vùng sản xuất giống tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm có tổng diện tích khoảng 20 ha. Huyện sẽ phát triển thêm 4 cơ sở chăn nuôi gia cầm quy mô từ 500 - 1.000con; mở rộng 10 ha diện tích ao nổi nuôi thủy sản ở các khu vực triều trũng, cấy lúa kém hiệu quả… Đây là những mục tiêu cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020” của Huyện ủy Tứ Kỳ.

Năm 2017, Tứ Kỳ đã xây dựng được 230 vùng sản xuất lúa tập trung với tổng diện tích 2.413ha; 49 vùng sản xuất rau màu tập trung diện tích 579 ha… Các vùng sản xuất tập trung đã phát huy hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với những nơi không quy vùng.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ Kỳ mở rộng các vùng sản xuất tập trung
    ss