Trước lán Nà Lừa

03/02/2019 07:20

​Những đêm Bác nằm thao thức/Đại bác gầm rung chuyển trời Âu/Mỗi phút trôi cuộc cờ bão táp/Hay chăng đốm lửa rừng sâu?

​Những đêm Bác nằm thao thức
Đại bác gầm rung chuyển trời Âu
Mỗi phút trôi cuộc cờ bão táp
Hay chăng đốm lửa rừng sâu?

Những đêm đại ngàn sấm động
Rừng nguyên sinh lặng lẽ hạt mầm
Mà xao động rừng cây trùng điệp
Lòng người cuộn sóng nhân dân

Tiếng gà gáy bình minh ló rạng
Dõi thiên cơ trí sáng giữa rừng
Bữa thường nhật măng tươi nước suối
Đâu kiêng ai chướng khí sơn lam...?

Túi thuốc chàm trên vai ông Ké
Dược lực thần lui sốt tan mau
Có phải trời sai người đến giúp
Mùa thu về sớm hơn
lồng lộng trên đầu.

Lán lá nhỏ đền thiêng tôi đến:
Kính cẩn nghiêng mình dốc đá bờ tre...
Cỏ cây vô danh hữu danh Việt Bắc
Ông Ké già thoắt đến thoắt đi.

NGUYỄN VIỆT THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trước lán Nà Lừa