Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện trong phân cấp quản lý cán bộ

14/06/2023 20:32

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành ủy...

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm, quyền hạn trong phân cấp quản lý cán bộ như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương, các nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ và cán bộ tại địa phương.

2. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhân sự tại chỗ ứng cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; nhân sự giới thiệu bầu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; nhân sự chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố.

3. Căn cứ vào quy định của Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh ủy, quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành ủy; điều chỉnh cơ cấu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy ngoài cơ cấu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy được xác định theo quy định của Trung ương.

4. Bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành ủy.

5. Giới thiệu nhân sự ứng cử hoặc nhân sự được đề nghị chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố.

6. Giới thiệu nhân sự để HĐND bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; tham gia ý kiến về nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trước khi Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị uỷ, Thành uỷ quyết định giới thiệu để HĐND huyện bầu.

7. Quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

(Theo Quy định số 619-QĐ/TU ngày 12.12.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử)

(0) Bình luận
Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện trong phân cấp quản lý cán bộ
ss