Tin tức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự khóa 14

Theo Vietnamnet 15/10/2023 20:20

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự, xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14; kế hoạch giới thiệu nhân sự Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 8 thông qua nội dung cơ bản các văn kiện. Đó là Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

tongbithu 97.jpeg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh các nghị quyết nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức triển khai, thực hiện.

Trình Quốc hội xem xét chế độ tiền lương mới

Ngoài ra, Trung ương thông qua nội dung cơ bản kết luận về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024. Trong đó, Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh ban hành kết luận.

Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 xem xét, quyết định.

Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng.

Cụ thể, Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết những thành tựu, kết quả của 40 năm đổi mới (1986 - 2026) trình Đại hội 14 của Đảng.

Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự. Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; kế hoạch giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới trình Đại hội 14 của Đảng.

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Tiểu ban, có nhiệm vụ xây dựng báo cáo thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 trình Đại hội 14 của Đảng.

Tiểu ban Điều lệ Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng, báo cáo về công tác xây dựng đảng 5 năm (2021 - 2025) và Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Bà Trương Thị Mai còn làm Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện và phục vụ Đại hội 14 của Đảng.

Cũng tại hội nghị này, Trung ương xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 để Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền….

Ngoài ra, Trung ương cũng thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự; thông qua báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương 7) đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa 13…

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban Nhân sự khóa 14
    ss