Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

18/09/2014 12:16

Các nội dung gồm phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày pháp luật; phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp năm 2013 trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội...


UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11-2014 với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các hoạt động sẽ được tổ chức trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến 30-11, cao điểm từ ngày 3 đến 9-11.

Theo kế hoạch, các nội dung cần tập trung tuyên truyền gồm: phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày pháp luật; phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp năm 2013 trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển, đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Đồng thời, tập trung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, đất đai và môi trường, bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, tổ chức, địa phương.

Ngoài ra, trong dịp này sẽ tập trung tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phù hợp với chức năng và tình hình của ngành, địa phương, trong đó chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm là các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

* Trong tháng 10, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác PBGDPL năm 2014 tại các huyện Thanh Hà, Ninh Giang và Cẩm Giàng. Các huyện, thành phố, thị xã còn lại và các sở, ngành, thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tự tiến hành kiểm tra và báo cáo tổng hợp bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30-10-2014.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản, kế hoạch, chương trình, đề án về PBGDPL của tỉnh; việc củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tại cấp huyện; hình thức và kết quả PBGDPL; việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL; công tác quản lý, sử dụng tủ sách pháp luật, việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác PBGDPL...

Thông qua kiểm tra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh nắm bắt tình hình và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác PBGDPL năm 2014, đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Qua đó, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, lựa chọn phương pháp và hình thức PBGDPL đạt hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL.

PV

(0) Bình luận
Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ss