Thi đua làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

07/03/2014 09:10

Mỗi UBKT cấp huyện kiểm tra ít nhất 1 tổ chức đảng cấp dưới và 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 100% số đảng viên vi phạm đã được phát hiện.
Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2014


Sáng 6-3, tại huyện Gia Lộc, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2014 giữa UBKT Tỉnh ủy với 16 cơ quan UBKT các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong năm 2014, ngành kiểm tra Đảng tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là đối với tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên diện cấp ủy quản lý; thi hành kỷ luật và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về kỷ luật đảng; chủ động thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm... Các đơn vị quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; phấn đấu 100% số cán bộ, công chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, công chức bị kỷ luật... Mỗi UBKT cấp huyện phấn đấu kiểm tra ít nhất 1 tổ chức đảng cấp dưới và 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; phấn đấu xét, thi hành kỷ luật 100% số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đã được phát hiện, làm rõ trong năm, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời và mang tính giáo dục cao; phấn đấu giải quyết kịp thời, chính xác, dứt điểm trên 95% số đơn thư tố cáo phát sinh trong năm...

THANH MAI

(0) Bình luận
Thi đua làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng