Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh (*)

24/06/2016 15:03

Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Chung


Kính thưa các đ/c đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương,
Kính thưa các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực phân tích, nghiên cứu tài liệu, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình, báo cáo do Ban  Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Trong thảo luận ở tổ và tại hội trường đã có 46 ý kiến phát biểu. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí để chi hr sửa khi ban hành văn bản chính thức và nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I- Về đánh giá chung việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của các cấp, các ngành, các địa phương:

Qua thảo luận, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đề ra trong 6 tháng đầu năm 2016. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn, đúng luật với tỷ lệ cử tri đạt 96,8%.

II- Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì được tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 7,2%; thu ngân sách đạt trên 5.000 tỷ đồng; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay, có 64 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng chuẩn Nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được duy trì, có những tiến bộ; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tiếp tục được thực hiện khá tốt; 6 tháng đầu năm cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội của toàn dân trên địa bàn toàn tỉnh. Chúng ta đã cơ bản bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các theo quy định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc; Công tác tuyên truyền đã được quan tâm chỉ đạo, có nhiều hình thức đổi mới, nhất là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Công tác dân vận, vận động quần chúng, nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân được thực hiện khá tốt. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng đạt thấp hơn so với mục tiêu kế hoạch đề ra; tiến độ giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn chậm so với tiến độ và kế hoạch đề ra; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn hạn chế, một số bức xúc của dân, xã hội, chỉ đạo thực hiện chưa tốt như: về vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chưa chỉ đạo giải quyết kịp thời; cải cách thủ tục hành chính và tiến độ xây dựng các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp còn chậm. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ còn thiếu chặt chẽ. Việc quán triệt, triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa có sự đổi mới, sát với thực tiễn. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở một số cơ sở còn sơ cứng, chưa có nhiều hoạt động sát hợp để thu hút hội viên, đoàn viên vào tham gia các phong trào thi đua còn hạn chế.

Thưa toàn thể  các đồng chí!

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội 6 tháng cuối năm 2016. Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu, tôi xin nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để bầu ra các chức danh lãnh đạo trong của HĐND và UBND bảo đảm đúng quy trình, quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phương án nhân sự đã phê duyệt; chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, kế hoạch và đề xuất về cơ chế, chính sách để thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7, tháng 8; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào kỳ họp tới.

Trước mắt, tập trung các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quy hoạch và xây dựng phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tích tụ ruộng đất; kiểm tra, rà soát về cơ chế, chính sách và nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới theo hướng tập trung đầu tư các công trình thiết yếu, nhiều người dân được hưởng lợi phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vin. Tổng kiểm tra việc nợ đọng xây dựng cơ bản trong nông thôn để có phương án xử lý dứt điểm. Thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại đối với hàng nông sản chủ lực, thế mạnh của tỉnh. Làm tốt công tác phòng chống lụt, bão, úng trong mùa mưa bão năm 2016, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

3. Thực hiện việc điều hành, quản lý ngân sách theo đúng sự chỉ đạo của Chính phủ và quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát các nguồn thu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các khoản chi từ ngân sách nhà nước. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, xây dựng, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và xử lý những tồn tại liên quan đến một số dự án, nhất là các dự án giao thông đã bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản; rà soát, tổng hợp tình hình triển khai của các dự án đã được chấp thuận cho thuê đất, kiên quyết xử lý đối với các dự án chậm triển khai, để đất hoang hóa, lãng phí; khẩn trương nghiệm thu, thanh quyết toán các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

4. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia đảm bảo an toàn, chất lượng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất cho khai giảng năm học mới. Kiên quyết khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ giáo dục và đào tạo, học sinh tựu trường sớm nhất là 1-8 và khai giảng đúng vào ngày 5-9-2016. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; các hoạt động văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh, an sinh xã hội, bảo hiểm... nâng cao đời sống của nhân dân.

5. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão, úng và các thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh.

6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; rà soát, đánh giá, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 158 của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết công việc.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng; tập trung rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy theo tinh thần hướng dẫn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thực hiện nghiêm, hiệu quả việc gặp bỡ đối thoại của nguời đứng đầu cấp ủy, chính quyền với ngường dân, doanh nghiệp. đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chỉ đạo việc xem xét, giải quyết kịp thời, các đơn, thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là khối dân vận cơ sở theo hướng thiết thực cụ thể, hiệu quả hơn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức triển khai thực hiện thật tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy Ban trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc phát sinh và đề xuất chính đáng của nhân dân.

III. Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên - đây là cuộc kiểm tra thứ nhất trong Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Qua thảo luận các đại biểu đều nhất trí với các nội dung trong báo cáo, đó là: ngay sau khi đại hội Đảng, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở đã tích cực chỉ đạo việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; đã kịp thời phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên để thực hiện nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, còn một số hạn chế, thiếu sót như: việc xây dựng quy chế làm việc ở một số cấp ủy còn lúng túng nhất là về thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các đồng chí thường trực cấp ủy; việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn mang tính định hướng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát còn ít.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy cần phải bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của cấp ủy. Trên cơ sở thực tế và chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu các cấp ủy, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp huyện cho phù hợp, đúng quy định.

Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cần đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền, phân công cấp ủy viên phụ trách các cuộc kiểm tra; trong đó cần quan tâm đến nhiệm vụ giám sát tổ chức Đảng, đảng viên trong việc chấp hành quy chế làm việc.

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Năm 2016 được xác định là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,  tạo tiền đề vững chắc cho phát triển cả giai đoạn 2016 - 2021. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị cầu các cấp ủy đảng, chính quyền; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh chủ động triển khai, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2016.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí khách quý Trung ương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!

(0) Bình luận
Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh (*)
ss