Sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh

19/05/2018 16:30

Thực tiễn sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định giá trị và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh.Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”

Từ Chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh từng bước hình thành, phát triển, đến những năm 1925 - 1926 của thế kỷ XX tư tưởng này đã đi vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, thông qua những người yêu nước tiên tiến được Hồ Chí Minh đào tạo, đã làm cho phong trào phát triển căn bản về chất. Phong trào cách mạng phát triển đã đòi hỏi sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào đường lối của Đảng, được thể hiện trước hết ở Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt) do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. Dù rất vắn tắt, mỗi văn kiện chỉ dài hơn 1 trang nhưng đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam đã rõ ràng, sách lược của cách mạng Việt Nam đã đúng đắn. Những tư tưởng đó ngày càng được bổ sung, phát triển, nhất là từ năm 1941, khi Người trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng. 

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 5.1941), những tư tưởng của Người về chuyển hướng chỉ đạo chiến lược quan trọng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám 1945 giành thắng lợi. Những quan điểm, tư tưởng của Người đã đi vào đường lối chiến lược, sách lược của Đảng trong thời kỳ bảo vệ chính quyền trong tình thế cực kỳ khó khăn, đầy thách thức và kháng chiến chống Pháp đã thắng lợi vẻ vang.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2.1951) đã khẳng định: “Đường lối chính trị, nền nếp làm việc và đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện nay là đường lối tác phong và đạo đức của Hồ Chí Minh... Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch. Sự học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng đi mau đến thắng lợi hoàn toàn”.

Đường lối chính trị, tác phong và đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng ta vận dụng thực hiện sáng tạo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc. Những quan điểm, tư tưởng của Người về xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) trong thời kỳ quá độ vào những năm thập niên 50, 60 của thế kỷ XX hoàn toàn xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, phù hợp và thúc đẩy sự phát triển. Những quan điểm, tư tưởng đó cho dù chưa qua thực tiễn xây dựng CNXH trong cơ chế cũ, nhưng đã được Đảng ta từng bước nhận thức và vận dụng trong quá trình đổi mới.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6.1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Tư tưởng đó là một bước phát triển hết sức quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng và Đại hội VII khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta, phù hợp với tình cảm và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta”. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta". 

Thực tiễn sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định giá trị và ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh: “Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đưa đất nước tiếp tục từng bước quá độ lên CNXH với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta; mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Tư duy lý luận và nhận thức của Đảng ta về tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đầy đủ hơn. Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tổ chức học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn sự nghiệp đổi mới hiện nay và mãi mãi về sau.

ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh
    ss