Cải cách hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tăng 4 bậc chỉ số cải cách hành chính

HÀ VY 11/04/2024 10:26

Theo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành năm 2023 của Hải Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều tăng 4 bậc, mức tăng cao nhất trong số các đơn vị tăng hạng chỉ số cải cách hành chính so với năm 2022.

z5333142635413_8bbeb7bb583ab33e3198218cb4de7785-2-.jpg
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại quầy giao dịch của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Sở Giáo dục và Đào tạo đứng thứ 5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đứng thứ 6 bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành năm 2023 của Hải Dương.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hải Dương, cùng với các đơn vị, địa phương tăng hạng, thủ trưởng các sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính ngay từ đầu năm; kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tăng cường tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính.

Công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu và ngày càng chuyên nghiệp. Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt, trong đó tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt mức cao…

HÀ VY
(0) Bình luận
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tăng 4 bậc chỉ số cải cách hành chính