Xây dựng Đảng - Chính quyền

Sở Công thương Hải Dương giảm 10 phó trưởng phòng

PV 04/10/2023 06:45

Sau khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, Sở Công thương Hải Dương đã giảm được 10 phó trưởng phòng.

W_so-ct-cchc.jpg
Sở Công thương Hải Dương hiện có cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc, 7 phòng chuyên môn và 2 đơn vị trực thuộc

Từ năm 2022 đến nay, Sở Công thương Hải Dương đã sắp xếp, thu gọn vị trí công tác đối với cấp phó của các phòng theo kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức nhằm sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn. Sau khi sắp xếp, sở đã giảm được 10 phó trưởng phòng.

Sau khi thực hiện giảm đầu mối bên trong, mọi hoạt động của các phòng chuyên môn vẫn bảo đảm hiệu quả.

Sở Công thương Hải Dương có cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc, 7 phòng chuyên môn và 2 đơn vị trực thuộc. Năm 2022, 7 phòng chuyên môn thuộc sở có 7 trưởng phòng và 19 phó trưởng phòng (trung bình mỗi phòng có 2,71 phó trưởng phòng).

PV
(0) Bình luận
Sở Công thương Hải Dương giảm 10 phó trưởng phòng