Sáng nay 6.4, khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

06/04/2023 06:00

Hội nghị dự kiến làm việc trong ngày và bế mạc vào chiều 6.4.

Sáng 6.4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 14.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21.2.2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26.3.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; kết quả cuộc kiểm tra thứ nhất năm 2023 về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo quyết toán ngân sách Đảng năm 2022; báo cáo những công việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị dự kiến làm việc trong 1 ngày và bế mạc vào chiều cùng ngày.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Sáng nay 6.4, khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII