Quy mô kinh tế Hải Dương đứng thứ 11 cả nước

29/05/2023 17:20

Tăng trưởng kinh tế của Hải Dương duy trì ở mức cao mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của tình hình trong nước và thế giới. Quy mô kinh tế Hải Dương đứng thứ 11 cả nước.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp

Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 5 (lần 6) của UBND tỉnh vào chiều 29.5 khi thảo luận về nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại. Phiên họp do đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ phải đánh giá khách quan, chân thực, toàn diện tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của Hải Dương. Cơ quan tham mưu phải dựa vào chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ để đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế. Trong đó, tập trung phân tích những vấn đề, khâu công việc đang là điểm nghẽn, cản trở sự phát triển chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo đánh giá. Mỗi ngành, lĩnh vực phải nêu cụ thể những việc đã làm được, chỉ rõ hạn chế và đề xuất giải pháp. Đối với các chỉ tiêu cần điều chỉnh phải nêu rõ lý do, căn cứ thực hiện điều chỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, tăng trưởng kinh tế của Hải Dương vẫn duy trì ở mức cao với quy mô đứng thứ 11 cả nước và thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 81,2% năm 2020 lên 82,6% năm 2022 và ước 83,1% năm 2023. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều đột phá. An ninh - quốc phòng được giữ vững.


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hồng Diên báo cáo

Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực song việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của Hải Dương vẫn còn hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là quỹ đất công nghiệp còn ít; sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do áp lực của khủng hoảng, lạm phát. Công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19...

Để phù hợp với tình hình thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung thêm trụ cột thứ 5 về bảo đảm an sinh xã hội vào phương hướng và mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời điều chỉnh một số chỉ tiêu về tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, số doanh nghiệp thành lập mới hằng năm...

Đối với báo cáo đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 18.11.2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu báo cáo, cho ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện theo từng nhóm vấn đề cụ thể.

NM

(0) Bình luận
Quy mô kinh tế Hải Dương đứng thứ 11 cả nước