Đời sống văn hóa

Phát huy thế mạnh để văn hóa thành động lực phát triển của Hải Dương

PV 13/01/2024 06:00

Trong năm 2024, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương cần phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về văn hoá thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh.

nguyenminhhung.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch chiều 12/1, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, trong năm 2023, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của Hải Dương tiếp tục được phát triển đúng hướng, tạo dấu ấn đậm nét, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, vừa là mục tiêu vừa là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2024, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa, thể thao và du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Trung ương và của tỉnh. Ngành cần tập trung nghiên cứu sâu, kỹ về văn hóa, bản sắc con người xứ Đông.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò, tác động của văn hoá trong đời sống xã hội để thực hiện bằng được các chỉ đạo của Trung ương là văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

traobangkhen.jpg
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen của bộ cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đặc biệt coi trọng xây dựng, phát triển văn hóa gia đình, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng hình ảnh “người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ngành cần quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hoá phục vụ công tác giáo dục truyền thống xây dựng con người Hải Dương giàu tính nhân văn và hiện đại, gắn với khai thác phát triển du lịch.

Tăng cường truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; có giải pháp xây dựng du lịch Hải Dương với những nét đặc sắc riêng có, hấp dẫn, nhằm thu hút du khách, từng bước đưa du lịch Hải Dương thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phát triển mạnh thể thao thành tích cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, trong đó ưu tiên phát triển những môn thế mạnh trọng điểm của tỉnh.

Sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư của Nhà nước đi đôi với việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Tích cực tham mưu đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch có phẩm chất, năng lực, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên trẻ phát huy trí tuệ, tài năng, cống hiến cho sự nghiệp của ngành.

traoco.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đồng chí nhấn mạnh, trước mắt ngành văn hoá, thể thao và du lịch Hải Dương cần tập trung hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Giáp Thìn năm 2024 và các hoạt động lễ hội mùa xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngành cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, bảo đảm nhân dân được đón Tết vui tươi, đầm ấm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

khenhlv-copy.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy chứng nhận huấn luyện viên tiêu biểu năm 2023 cho huấn luyện viên Nguyễn Thị Thiết bộ môn cử tạ

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh Hải Dương tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể, tặng danh hiệu thi đua xuất sắc và bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân.

khenvdv.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy chứng nhận cho các vận động viên tiêu biểu

Lãnh đạo UBND tỉnh trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với 8 di tích cho lãnh đạo các địa phương nơi có di tích. 5 huấn luyện viên, 10 vận động viên tiêu biểu năm 2023 của tỉnh cũng được vinh danh, trao thưởng tại hội nghị.

PV
(0) Bình luận
Phát huy thế mạnh để văn hóa thành động lực phát triển của Hải Dương