Phát hiện nhiều sai sót

03/04/2014 06:12

Qua giám sát chuyên đề về công tác GPMB, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát hiện, chỉ ra nhiều hạn chế, sai sót để cán bộ kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục...Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ tăng cường giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối năm 2012 và năm 2013, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với một số người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong việc chỉ đạo quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án. Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy đã phát hiện, chỉ ra nhiều hạn chế, sai sót để cán bộ kịp thời rút kinh nghiệm, sửa sai.

Chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục

Đây là một trong các hạn chế nhiều cán bộ mắc phải trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng bồi thường GPMB. Việc thực hiện bồi thường GPMB các dự án khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền và dự án khu công nghiệp Lai Cách (Cẩm Giàng) là một ví dụ. Theo Thông báo số 79 ngày 1-2-2013 của UBKT Tỉnh ủy, thì “công tác chỉ đạo tuyên truyền chủ trương thu hồi đất dự án Lương Điền - Cẩm Điền và dự án khu công nghiệp Lai Cách còn chậm, có nội dung chưa đầy đủ, kịp thời; chưa thực hiện tốt việc công khai phương án bồi thường hỗ trợ và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Hội đồng chưa thực hiện đúng quy định về việc phát tờ khai cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi ở dự án khu công nghiệp Lương Điền - Cẩm Điền; chưa thực hiện công khai việc thu, chi kinh phí quản lý đến các thành viên của hội đồng”. Tương tự, tại huyện Thanh Hà, qua giám sát cho thấy, lãnh đạo UBND huyện chưa chỉ đạo các Hội đồng bồi thường GPMB huyện xây dựng quy chế làm việc nên không phân rõ trách nhiệm, mối quan hệ công tác và chế độ báo cáo cho các thành viên hội đồng. Trong 6 dự án thực hiện trên địa bàn huyện, có 4 dự án không thực hiện phát tờ khai đến các tổ chức, cá nhân; 2 dự án phát tờ khai nhưng không thu lại. Công tác chỉ đạo tuyên truyền chủ trương thu hồi đất chưa đầy đủ, có dự án chưa kịp thời.

Sai sót trong quản lý tài chính

Một hạn chế nữa qua giám sát UBKT Tỉnh ủy đã phát hiện là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện còn sai sót trong quản lý kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng GPMB huyện. Điển hình là, tại huyện Bình Giang, Hội đồng GPMB huyện không có văn bản thỏa thuận làm thêm giờ với các thành viên khi tổng số thời gian làm thêm giờ của một người hơn 200 giờ/năm (tại 3 dự án: đường 394, chợ Nhân Quyền, chợ Hưng Thịnh). Việc chi tiền làm thêm giờ trong ngày và trong một năm cho một số thành viên hội đồng vượt quá quy định (số tiền đã chi vượt quy định là hơn 34 triệu đồng). Còn có trường hợp, chi tiền phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ khi chưa có quyết định bổ sung thành viên Hội đồng GPMB. Đáng nói là Chủ tịch UBND huyện đã ký hợp đồng lao động với 4 người giúp việc cho Hội đồng GPMB huyện nhưng không chỉ rõ nội dung công việc phải thực hiện, không phân công thành viên Hội đồng GPMB quản lý, sử dụng, giao việc cụ thể cho người lao động, không rõ kết quả lao động của từng người nên căn cứ để chi lương cho 4 lao động này chưa đúng quy định. Từ kết quả giám sát này, UBKT Tỉnh ủy đã chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và kỷ luật với hình thức khiển trách đối với đồng chí Chủ tịch UBND huyện.

Tại một số huyện, đoàn giám sát cũng phát hiện sai sót trong quản lý tài chính của người đứng đầu các Hội đồng bồi thường GPMB như: chi tiền làm thêm giờ vượt quá 200 giờ/người/năm; kinh phí quản lý của hội đồng không được chuyển vào tài khoản của hội đồng tại Kho bạc Nhà nước; hội đồng tự ý thống nhất với chủ đầu tư khi chưa trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí; chi phụ cấp, công tác phí chưa đúng quy định; còn có khoản chi chưa phản ánh đúng nội dung, nhằm hợp thức hóa cho việc chi đối nội, đối ngoại và chi cho công tác thẩm định…

Cần rút kinh nghiệm

Đồng chí Lê Huy Động, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết, trong cuộc giám sát chuyên đề nói trên, UBKT Tỉnh ủy đã giám sát 6 người đứng đầu UBND cấp huyện về một số nội dung, trong đó có việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong quản lý điều hành các Hội đồng bồi thường GPMB; việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc. Đây là lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm, là một trong những hạn chế, khuyết điểm tỉnh ta đã chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Qua giám sát cho thấy, bên cạnh những ưu điểm về việc tổ chức tuyên truyền, thẩm định, áp giá và lập các phương án bồi thường…, người đứng đầu UBND cấp huyện còn nhiều hạn chế trong thực hiện chức trách được giao. Ngoài các hạn chế đã nêu, còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như: có nơi giải quyết đơn thư liên quan đến bồi thường GPMB chưa bảo đảm trình tự, thủ tục, có nội dung giải quyết chưa chính xác, để cấp trên phải cải sửa. Việc thiết lập hồ sơ, quản lý hồ sơ bồi thường GPMB chưa khoa học; việc ban hành các quyết định thu hồi đất nông nghiệp chưa kịp thời, có quyết định chưa đúng thể thức, thẩm quyền; có nơi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án chưa kịp thời, để xảy ra nhầm lẫn… UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu các cá nhân vi phạm phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có giải pháp sửa sai, xuất toán các khoản chi sai nguyên tắc; thu hồi các khoản chi nhầm... Trong số 6 trường hợp được giám sát, có 1 đối tượng UBKT Tỉnh ủy phải chuyển sang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và một trường hợp đã xử lý kỷ luật. Những hạn chế nói trên nguyên nhân chủ yếu là do người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước buông lỏng công tác quản lý, chưa thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, của tỉnh trong bồi thường GPMB. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để  cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương không tiếp tục mắc phải sai lầm trong thời gian tới.

HOÀI ANH

(0) Bình luận
Phát hiện nhiều sai sót
ss