Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

11/04/2013 13:57

Sáng 10-4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban quý I-2013 với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xây dựng Đảng quý I-2013 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Việc giải quyết thắc mắc, kiến nghị, đề nghị của nhân dân ở một số địa phương còn chậm. Một số đơn vị chưa làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị học tập nghị quyết. Một số cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, huyện chưa chủ động thực hiện vai trò tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Kết luận và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI).  Chưa có biện pháp hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn và doanh nghiệp ngoài nhà nước.  Một số ủy ban kiểm tra cấp ủy chưa tích cực, chủ động kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Một vài cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Chế độ thông tin, báo cáo của ban dân vận một số huyện chưa kịp thời...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân dịp 19-5; tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa.  Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả khắc phục các mặt hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tổng hợp ý kiến đóng góp, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Ngành kiểm tra Đảng chủ động thiết lập các kênh thông tin từ các ngành nội chính, các tổ chức cơ sở đảng để nắm bắt kịp thời đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Ngành dân vận tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; kiểm tra khảo sát sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc theo hướng tăng cường tính tích cực, chủ động, sáng tạo và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chuyên viên. Cán bộ, chuyên viên các phòng, ban phải thường xuyên đi cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình tại các địa bàn được phân công theo dõi.

THANH MAI

(0) Bình luận
Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
ss