Công tác cán bộ

Luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Hải Dương

PV (tổng hợp) 06/09/2023 07:00

Thời gian luân chuyển cán bộ ít nhất là 3 năm (36 tháng).

Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và UBND cấp huyện (ban hành kèm theo Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương) nêu rõ đối tượng, các tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, thời gian luân chuyển cán bộ.

1. Đối tượng áp dụng

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thuộc sở.

- Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra sở (sau đây gọi chung là Trưởng phòng thuộc sở), Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra sở (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng thuộc sở).

- Trưởng phòng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện), Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện).

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở (trừ trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quản lý).

Các đối tượng trên gọi tắt là công chức lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển

- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định.

- Được quy hoạch ở chức danh luân chuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn.

- Có đủ sức khỏe công tác.

- Về độ tuổi: Công chức lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đi luân chuyển phải còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển. Riêng các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện được luân chuyển về cấp xã thì phải còn thời gian công tác ít nhất 13 năm.

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của chức vụ luân chuyển đến theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Công chức lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập luân chuyển từ phòng, ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập này đến phòng, ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập khác thì phải có trình độ chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp với vị trí công tác nơi luân chuyển đến.

3. Thẩm quyền luân chuyển

- Lãnh đạo sở quyết định luân chuyển đối với cán bộ thuộc diện sở quản lý. Riêng đối với luân chuyển Chi cục trưởng (đi luân chuyển và luân chuyển đến), trước khi sở quyết định luân chuyển phải có ý kiến chấp thuận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương.

- Chủ tich UBND cấp huyện quyết định luân chuyển đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý.

4. Thời gian luân chuyển

- Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm và các chức danh có quy định khác của pháp luật).

+ Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc sở, UBND cấp huyện, thời hạn luân chuyển từ 3-5 năm kể từ ngày quyết định luân chuyển

+ Đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng trực thuộc sở, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và UBND cấp huyện, thời hạn luân chuyển từ 5-10 năm kể từ ngày quyết định luân chuyển.

- Cấp có thẩm quyền chỉ xem xét điều động, bố trí công tác mới đối với công chức lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có đủ thời gian luân chuyển như trên, trường hợp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liền hoặc vi phạm đến mức thi hành kỷ luật thì bố trí công tác khác, không nhất thiết phải đủ thời gian nêu trên.

PV (tổng hợp)
(0) Bình luận
Luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Hải Dương