Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân

26/12/2018 18:48

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong năm tới, MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Sáng 26.12, các đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giao ban với lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội (CTXH) về kết quả công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn đánh giá cao kết quả mà MTTQ và các đoàn thể CTXH đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí yêu cầu trong năm tới, MTTQ và các đoàn thể cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 và 8 khóa XII và các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành liên quan đến đơn vị, tổ chức mình. Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, nhất là với việc thực hiện chủ trương sáp nhập các thôn, khu dân cư, sáp nhập các đơn vị hành chính, huy động sự đóng góp các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới... Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất ngay từ cơ sở, nhất là với các địa bàn có các vấn đề phức tạp. Cần kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan đến quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của người lao động. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh, tích cực chăm sóc đời sống vật chất cho các đoàn viên, hội viên nghèo. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các phong trào, các cuộc vận động, ngày hội sao cho ngày càng thiết thực ý nghĩa, hướng mạnh về cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp, hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Tham mưu, phối hợp sơ, tổng kết kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Từng đơn vị rà soát để sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của tổ chức mình cho phù hợp với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu thực tế đề ra. Tập trung chỉ đạo thành công đại hội MTTQ các cấp, quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ chủ chốt các cấp...

Trong năm 2018, MTTQ và các đoàn thể CTXH đã chủ động tuyên truyền toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình, đề án của tỉnh. MTTQ và các đoàn thể cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tình hình nhân dân ở cơ sở; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nghĩa vụ công dân. Hoạt động phối hợp của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CTXH tỉnh với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng được đẩy mạnh...

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân
ss