Kim Thành xác định 3 công việc đột phá

21/03/2023 08:04

Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã đăng ký thực hiện 3 công việc đột phá trong năm 2023.


Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành tiếp tục chọn nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính là công việc đột phá. Trong ảnh: Người dân xã Tuấn Việt giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” xã

Đó là tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát triển các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, đẩy mạnh xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường; phát huy hiệu quả công tác quy hoạch, khai thác tốt tiềm năng, tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, quan tâm quy hoạch, sử dụng, luân chuyển gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 3 công việc đột phá trên, 2 công việc được tiếp tục thực hiện từ năm 2022 và 1 việc mới là phát huy hiệu quả công tác quy hoạch, khai thác tốt tiềm năng, tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Để hoàn thành các công việc đột phá năm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành yêu cầu các cơ quan tham mưu, tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hằng tháng, hằng quý.

HV

(0) Bình luận
Kim Thành xác định 3 công việc đột phá