Kiện toàn lại Trung tâm Y tế cấp huyện

30/05/2023 05:37

UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn lại Trung tâm Y tế cấp huyện.

Theo đó, Trung tâm Y tế cấp huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Y tế. Trung tâm có giám đốc và không quá 2 phó giám đốc, 5 phòng chức năng, 15 khoa chuyên môn. Riêng Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn có cơ sở 2, bố trí giám đốc và không quá 3 phó giám đốc. Tên gọi và trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế 12 huyện, thị xã, thành phố được giữ nguyên.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức thực hiện đề án, thực hiện các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Việc kiện toàn lại Trung tâm Y tế cấp huyện để bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư số 07/2021/TT-BYT của Bộ Y tế; sắp xếp các khoa, phòng và đơn vị thuộc trung tâm bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thực hiện đầy đủ các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ…

PV

(0) Bình luận
Kiện toàn lại Trung tâm Y tế cấp huyện