Khung giá thuê mặt nước tăng từ 2 - 3 lần

14/06/2014 09:04

Cụ thể, mức giá thuê mặt nước đối với dự án sử dụng mặt nước cố định tăng từ 10 - 100 triệu đồng/km2/năm lên 20 - 300 triệu đồng/km2/năm...

Từ ngày 1-7-2014, theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ, tiền thuê đất, thuê mặt nước, khung giá thuê mặt nước (không bao gồm đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất ở tại nông thôn, thành thị; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng... quy định tại điều 10 Luật Đất đai) tăng từ 2 - 3 lần so với khung giá hiện hành.

Cụ thể, mức giá thuê mặt nước đối với dự án sử dụng mặt nước cố định tăng từ 10 - 100 triệu đồng/km2/năm lên 20 - 300 triệu đồng/km2/năm; đối với dự án sử dụng mặt nước không cố định, mức giá thuê mặt nước tăng từ 50 - 250 triệu đồng/km2/năm lên 100 - 750 triệu đồng/km2/năm. Riêng đối với tiền thuê mặt nước và mặt biển đối với các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam, trình tự, thủ tục xác định mức giá được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định chi tiết các trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới; người thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định của pháp luật. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khung giá thuê mặt nước tăng từ 2 - 3 lần
    ss