Không tăng biên chế trong năm 2015

09/12/2014 17:34

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo không tăng biên chế, không tăng biên chế đi đến giảm biên chế và thực hiện đồng thời với việc nâng cao hiệu quả quản lý.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


Ngày 9-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngành nội vụ.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực mà ngành nội vụ đạt được trong năm 2014; qua đó đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển chung của đất nước, nhất là trong công tác quản lý nhà nước, quản lý cán bộ, công chức, công tác thi đua khen thưởng…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, có rất nhiều việc phải làm về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức; đồng thời cũng là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 là hết sức nặng nề, việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được đề ra không chỉ có ý nghĩa cho năm 2015 mà còn có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đề ra cho 5 năm (2011-2015).

Trong bối cảnh như vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực phấn đấu để thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2015.


Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cơ bản bày tỏ đồng tình với Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 cũng như phương, hướng, nhiệm vụ năm 2015 của ngành nội vụ; nhấn mạnh ngành nội vụ phải triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành, không được xem nhẹ nhiệm vụ, lĩnh vực nào, trong đó Thủ tướng đã đề cập tới 4 nhiệm vụ lớn mà Bộ, ngành Nội vụ cần đặc biệt quan tâm tập trung thực hiện có hiệu quả.

Trước hết, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là xây dựng thể chế, luật pháp với chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn, trước hết thực hiện có chất lượng cao việc xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ để có luật mới về tổ chức bộ máy Chính phủ, chức năng nhiệm vụ của Chính phủ phù hợp với Hiến pháp mới.

Đây là công việc hết sức nặng nề, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, cơ quan thực hiện quyền hành pháp.Việc xây dựng, hoàn thiện Luật phải được tiến hành một cách khẩn trương, xây dựng theo hướng tiến bộ nhất, hiện đại nhất, phù hợp với Hiến pháp mới để phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó là tập trung xây dựng, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lưu ý yêu cầu đặt ra trong xây dựng Luật này là việc phân cấp thế nào, nhiệm vụ, quyền hạn thế nào phải quy định cho rõ, làm được điều này cũng chính là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Đồng tiếp tục cũng tập trung nghiên cứu, xây dựng luật về hội hoặc lập hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ngành tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, trong đó Bộ Nội vụ phải đôn đốc với tinh thần thủ tục nào gây khó khăn, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, không cần thiết phải cương quyết cải cách, phải bỏ.

Thủ tướng đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc liên quan đến thủ tục hành chính, qua đó giảm biên chế, tiết kiệm được thời gian, công sức,… Phải coi cải cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2015, góp phần quyết định nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính; quyết định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; việc làm hài lòng người dân; quyết định cho việc giảm biên chế…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo không tăng biên chế, không tăng biên chế đi đến giảm biên chế và thực hiện đồng thời với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; không có nghĩa không tăng biên chế, giảm biên chế mà giảm hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ, không tăng đương nhiên sẽ có giảm theo tự nhiên vì số cán bộ công chức thực hiện chính sách (nghỉ hưu), số công chức chuyển đi vì các lý do khác nhau; phần giảm chỉ được tuyển lại tối đa 50%, 50% còn lại khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần tăng thêm phải được Thủ tướng đồng ý và Bộ Nội vụ phải kiểm soát, thẩm định chặt theo yêu cầu này.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ thực hiện tốt các yêu cầu về xác định vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức qua đó thực hiện hiệu quả việc đánh giá cán bộ công chức qua thực thi nhiệm vụ được giao.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành nội vụ tập trung vào các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường giáo dục, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến cán bộ, công chức

Báo cáo của Bộ Nội vụ tại hội nghị cho thấy, trong năm 2014, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác xây dựng thể chế, đề án, dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, đạt được những kết quả và sản phẩm cụ thể, được cấp trên đánh giá cao.

Công tác cải cách hình chính có những bước tiến tích cực trên cả 6 nội dung. Đặc biệt, cơ cấu tổ chức của bộ, ngành và địa phương đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hạn chế thấp nhất việc tăng thêm tổ chức, giữ ổn định biên chế. Thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản, hiện đại hóa để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.


Việc cải cách chế độ công vụ, công chức đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là xác định vị trí việc làm, ban hành tiêu chuẩn chức danh. Việc ứng dụng công nghệ tin học vào thi công chức, thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao. Kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tiếp tục được củng cố và duy trì.

Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo được bảo đảm tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả, giải quyết kịp thời một số vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo; công tác đối ngoại tôn giáo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lĩnh vực quản lý nhà nước về khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, tăng cường chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ cơ bản đạt được kết quả tốt; ban hành đủ các văn bản hướng dẫn luật lưu trữ để quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia, phục vụ tốt công tác bảo vệ quyền, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, đúng kế hoạch cũng như đột xuất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của ngành liên quan đến tiến độ xây dựng một số đề án, dự án, thể chế, chính sách còn chậm; bộ máy quản lý hành chính nhà nước một số ngành, lĩnh vực chưa thực sự tinh gọn, thực hiện việc phân cấp chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ; tiến độ ban hành quy định về vị trí việc làm, cơ cấu công chức, chuẩn chức danh còn chậm và chính sách đối với cán bộ, công chức, nhất là tiền lương còn gặp nhiều khó khăn…

Năm 2015, Bộ Nội vụ xác định và khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung hoàn thiện dự án Luật Tổ chức Chính phủ, dự án Luật Chính quyền địa phương; chú trọng hoàn thiện thể chế, pháp luật, chính sách trong lĩnh vực nội vụ, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với phát triển và hội nhập.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và tạo môi trường thông thoáng cho phát triển sản xuất kinh doanh. Bảo đảm nguyên tắc chỉ duy trì và ban hành những thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức; giữ kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của công chức và người đứng đầu.

THIỆN THUẬT(TTXVN/Vietnam+)

(0) Bình luận
Không tăng biên chế trong năm 2015
ss