Huy động nguồn lực xã hội cho khoa học - công nghệ

31/05/2017 10:38

Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương kiến nghị cần đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước cho khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ này.Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương


Chiều 30.5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương về kết quả nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học - công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016.

Từ năm 2011- 2016, Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương thực hiện 6 đề tài, dự án khoa học - công nghệ với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Trong đó có 3 đề tài về lúa, 1 đề tài về cây chè và 2 dự án về thủy sản. Các đề tài, dự án đã được nông dân ứng dụng vào sản xuất, góp phần làm thay đổi tập quán canh tác, giải quyết việc làm, tránh hiện tượng bỏ ruộng hoang, tăng thu nhập cho người dân. Năm 2016, doanh thu từ bán sản phẩm có nguồn khoa học - công nghệ đạt 51 tỷ đồng, tăng 52,9% so với năm 2011.

Tại buổi làm việc, Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương kiến nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển khoa học - công nghệ từ việc cụ thể hóa các chính sách đến thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để những đề tài, dự án đi vào cuộc sống. Cần đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước cho khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ này...

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huy động nguồn lực xã hội cho khoa học - công nghệ
    ss