Huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục

22/08/2023 18:45

Đó là nội dung trong Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngày 11.8 

Thông báo kết luận ban hành ngày 17.8 nêu rõ các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4.11.2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương rà soát, tổng hợp những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo ngay Trung ương xem xét, giải quyết; những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh và các cơ quan chuyên môn phải kịp thời tháo gỡ, giải quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương trước ngày 31.12.2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án tinh giản biên chế trong ngành giáo dục và đào tạo, tham mưu xây dựng đề án, phương án tự chủ về tài chính của các trường theo nguyên tắc phải bảo đảm đủ số lượng giáo viên cho các cấp học; giảm biên chế hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước theo mục tiêu của Trung ương, của tỉnh; tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp. Chủ trì, tổng hợp báo cáo về đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học theo nhu cầu thực tế, báo cáo đề xuất với cơ quan chức năng theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành chính sách thu hút nhân tài, thu hút học sinh khá, giỏi vào ngành sư phạm; xây dựng cơ chế ưu đãi phù hợp để phát triển trường THPT chuyên của tỉnh và hệ thống các trường THCS trọng điểm của các huyện, thị xã, thành phố. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới phù hợp với thực tế, đúng quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thu hút nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy, học hiện nay và mỗi giai đoạn. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu ban hành chính sách ưu đãi cho đội ngũ giáo viên trong tỉnh, đặc biệt là giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên mới vào nghề phù hợp với tình hình thực tế, khả năng ngân sách của tỉnh mỗi thời kỳ. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập, nhất là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp.

Sở Tài chính Hải Dương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tham mưu nguồn lực để thực hiện chính sách đối với các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hướng dẫn các địa phương thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh, đặc biệt là chế độ chính sách liên quan đến công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo tiếng Anh cho các trường học trong tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương chủ trì, tham mưu thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên giáo dục nghề nghiệp, chuyển xếp lương theo quy định. Tổ chức hội nghị gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động. Rà soát quy hoạch, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh để có các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nhu cầu việc làm và dự báo thị trường lao động hằng năm, đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, thông báo tới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có kế hoạch tuyển sinh và đào tạo nghề. Tăng cường tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động nhằm giúp người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, giúp các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng được lao động. Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách miễn giảm học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp theo quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, Sở Xây dựng Hải Dương và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả Quy định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 10.8.2023 của UBND tỉnh về “Chế độ ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; công khai toàn bô ̣quỹ đất trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để thu hút xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp vào các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo; bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đầu tư công cho giáo dục và đào tạo. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường trong tỉnh. 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất dành cho giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế; nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với những trường học đang vượt quy mô sau khi thực hiện sắp xếp, yêu cầu bảo đảm điều kiện để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay tình trạng thiếu phòng học hoặc phòng học xuống cấp, không an toàn cho giáo viên, học sinh ở các cấp học…

BẢO LINH

>>>[Audio] Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

(0) Bình luận
Huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục