Tin tức

Huy động 122.250 tỷ đồng cho phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030

VN (theo Vietnamnet) 03/06/2024 18:34

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết tổng các nguồn lực huy động giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ đồng.

van-hoa-quoc-hoi.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình

Sáng 3/6, Quốc hội nghe Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2025-2030 là 122.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp để thực hiện chương trình trong giai đoạn này là tối thiểu khoảng 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%).

Trong quá trình điều hành, Chính phủ sẽ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương, ưu tiên hỗ trợ thêm để bảo đảm tính bền vững và hiệu quả của chương trình.

Vốn ngân sách địa phương khoảng 30.250 tỷ đồng (chiếm 24,6%). Còn lại là vốn huy động hợp pháp khác: dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng (chiếm 12,4%).

Đối tượng, phạm vi của chương trình dự kiến bao gồm đầu tư xây dựng và hoạt động của các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa lâu dài như Mỹ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia. Bộ trưởng cho biết đề xuất này nhằm triển khai các nghị quyết của Đảng về văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Chính phủ đề xuất xin ý kiến Quốc hội về nhiệm vụ đầu tư xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, do nội dung này nằm ngoài phạm vi quy định tại khoản 9 điều 4 của Luật Đầu tư công.

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Chương trình thực hiện thời gian là 2025-2035.

Nêu cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết năm 2025 chỉ tập trung thực hiện các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của chương trình...

Kỳ trung hạn 2026 - 2030 tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua. Giai đoạn thứ 2 theo kỳ trung hạn 2031 - 2035 tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam.

Về mục tiêu , Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chương trình có 7 mục tiêu tổng quát, đó là tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam. Nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Ngoài ra chương trình còn nhằm mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa. Xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ, chuyên gia đầu ngành, lực lượng người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao. Phát huy tính đại chúng, tính khoa học, tính dân tộc của văn hóa thông qua đổi mới sáng tạo. Nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trình bày báo cáo thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh thông tin, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cơ bản nhất trí với đề xuất về phạm vi, quy mô thực hiện chương trình.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phạm vi của chương trình còn rộng, dàn trải. Ủy ban đề nghị căn cứ điều kiện thực tiễn ở địa phương, kết quả đầu tư của ngân sách nhà nước ở các thời kỳ trước và khả năng bố trí nguồn lực, xác định các nhiệm vụ đầu tư trọng điểm, cấp bách để ưu tiên thực hiện trước.

z5501874171142_e091c1b91380128cec87a485870a3e2d.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra

Về tổng mức đầu tư, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tổng mức đầu tư và cho rằng việc Chính phủ thống nhất đề xuất bố trí nguồn lực lớn để thực hiện chương trình đã cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa.

Có ý kiến cho rằng tổng số vốn dự kiến dành cho chương trình là khá lớn, cao hơn so với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác đã và đang thực hiện. Ủy ban Văn hóa - Giáo dục đề nghị Chính phủ làm rõ căn cứ để xác định tổng mức vốn của chương trình.

Về mục tiêu chương trình, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục nhận thấy các mục tiêu của Chương trình được xây dựng dựa trên các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển văn hóa trong các nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Tuy nhiên, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng hơn về hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình.

VN (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huy động 122.250 tỷ đồng cho phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030
    ss