​Hải Dương: Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa

05/08/2021 11:17

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước về tình hình hoạt động và sử dụng đất đai sau cổ phần hóa.

Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất báo cáo các giải pháp quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả đối với các doanh nghiệp. Yêu cầu Sở Tài chính tổng hợp, đánh giá, báo cáo chi tiết tình hình hoạt động, công tác quản lý tài chính và sử dụng nguồn lực của Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

ĐĂNG KHOA

(0) Bình luận
​Hải Dương: Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa