Hải Dương miễn tiền thuê đất các dự án đầu tư xã hội hóa

18/08/2023 17:33

Quy định này có hiệu lực từ ngày 20.8 và không áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài.


Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường tại khu vực đô thị sẽ được tỉnh Hải Dương miễn tiền thuê đất.
Ảnh FB Nguyễn Mạnh Hiển

UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quy định chế độ ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (gọi tắt là dự án đầu tư xã hội hoá) tại khu vực đô thị.

Quyết định trên áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê đất tại khu vực đô thị (bao gồm nội thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn được quy định tại khoản 1, điều 3 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17.6.2009; không áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa tại khu vực đô thị được thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê theo thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh chấp thuận; trường hợp dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thuê đất thì không được hưởng ưu đãi về đất đai theo quy định này đối với thời gian thuê đất được gia hạn. 

Trường hợp ngân sách tỉnh không có khả năng cân đối để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thì nhà đầu tư ứng trước kinh phí để thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5, điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30.5.2008 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16.6.2014 của Chính phủ). 

Để được hưởng chế độ ưu đãi về đất đai, dự án đầu tư xã hội hóa phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành; phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án triển khai thực hiện và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ, mục tiêu, quy mô được UBND tỉnh chấp thuận và các quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, công bố danh mục các dự án đầu tư xã hội hóa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh ở từng thời kỳ để thu hút, kêu gọi đầu tư; chủ trì cùng với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xã hội hóa ngoài khu công nghiệp theo quy định của pháp luật; theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định này. 

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng danh mục các dự án xã hội hóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định trình UBND tỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xã hội hóa ngoài khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các nhà đầu tư dự án đầu tư xã hội hóa thực hiện trình tự, thủ tục để được miễn tiền thuê đất và xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xã hội hóa theo đúng điều kiện và tiêu chí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phát hiện dự án đầu tư xã hội hóa không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định bãi bỏ các ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì cùng các sở, ngành liên quan xây dựng danh mục dự án xã hội hóa phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện, các quy hoạch xây dựng của địa phương, quy hoạch sử dụng đất và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; theo dõi, giám sát đối với các dự án đầu tư xã hội hóa trên địa bàn để bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả. 

Đối với các dự án đầu tư xã hội hóa tại khu vực đô thị trên địa bàn đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm quyết định này có hiệu lực được tiếp tục áp dụng ưu đãi theo quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. Trường hợp mức ưu đãi về đất đai đã được chấp thuận thấp hơn quyết định này thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quyết định này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.8.2023. 

TIẾN MẠNH


(0) Bình luận
Hải Dương miễn tiền thuê đất các dự án đầu tư xã hội hóa
ss