Hải Dương điều tra, rà soát, khảo sát thông tin giá đất thị trường

26/05/2023 13:00

  Việc điều tra được thực hiện theo từng tuyến đường, phố, các vị trí đất quy định trong bảng giá đất của UBND tỉnh Hải Dương.


Quá trình khảo sát thông tin giá đất cần cập nhật các tuyến đường, phố mới hình thành. Trong ảnh: Một khu dân cư mới trên địa bàn huyện Thanh Hà

UBND tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu UBND cấp huyện khẩn trương tổ chức thực hiện điều tra, rà soát, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra. Việc điều tra được thực hiện theo từng tuyến đường, phố, các vị trí đất quy định trong bảng giá đất của UBND tỉnh. Trong quá trình rà soát cần lưu ý cập nhật các tuyến đường, phố mới hình thành trong các khu dân cư, khu đô thị và các tuyến đường, phố được nâng cấp, cải tạo. UBND cấp huyện tổng hợp, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn bảo đảm phù hợp quy định khung giá đất của Chính phủ và tình hình thực tế của thị trường. Thời gian hoàn thành gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 1.6.2023 để tổng hợp xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. UBND cấp huyện cần đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung phương án hệ số điều chỉnh giá đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20.3.2023 của HĐND tỉnh cho phù hợp tình hình biến động giá đất thực tế trên địa bàn. Phương án đề xuất gửi về Sở Tài chính trước ngày 1.6.2023 để tổng hợp xây dựng dự thảo phương án điều chỉnh quy định hệ số giá đất, bảo đảm đồng nhất nội dung sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất bảo đảm đúng quy định.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương điều tra, rà soát, khảo sát thông tin giá đất thị trường